09:08 24/10/2016
Hội nghị quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị học tập,quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty CP Xi măng Sông Thao hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới.

                               


Tại hội nghị, đồng chí giảng viên cao cáp của Trường chính trị tỉnh Phú Thọ giới thiệu 3 chuyên đề báo quát toàn bộ những nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII cảu Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011- 2015 và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Trên tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, Hội nghị đã quán triệt đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Qua  đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                 

                                 Hội nghị cũng đã dành thời gian nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.