Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 07/2018: