Ngày 28/3, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 có các nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2016 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2017; kiểm điểm tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể và nội quy, quy chế của Công ty, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động trong năm 2016; thông qua Thỏa ước lao động tập thể 2017-2019; Thông qua Nội quy kỷ luật và trách nhiệm vật chất của Công ty theo quy định mới của Chính phủ và bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia Ban đối thoại định kỳ 2017.
Sản xuất và kinh doanh Trong nước Ngoài nước
Vốn đã bế tắc trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng càng thêm khó trong tháng 7 Âm lịch, do nhiều người dân và cả doanh nghiệp đều tạm dừng xây dựng, sửa chữa nhà cửa trong “tháng ngâu” này.