08:54 28/07/2023
Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 27/6/2023, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
Dự Đại hội, về phía Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) có Ông Lê Nam Khánh - TV.HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Cùng đi với Đoàn còn có các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho các Phòng, Ban đơn vị của Tổng công ty. Về phía Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Phòng có Ông Trần Văn Toan - TV.HĐTV, Tổng giám đốc xi măng Vicem Hải Phòng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao. Về phía Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao có Ông Nguyễn Quang Huy - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:
1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-XMST ngày 06/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-XMST ngày 06/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
3. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao theo nội dung Tờ trình số 19/TTr-XMST ngày 06/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại báo cáo số 73/BC-XMST ngày 05/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại báo cáo số 04/BC-BKS ngày 05/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty tại báo cáo số 75/BC-XMST ngày 05/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

          * Kết quả SXKD năm 2022:

- Sản lượng sản xuất  
  Clinker 900.059 Tấn
  Xi măng 1.135.438 Tấn
- Sản lượng tiêu thụ  
  Clinker 114.820 Tấn
  Xi măng gia công và tự tiêu thụ 1.129.762 Tấn
- Lợi nhuận trước thuế 14,540 tỷ đồng
- Nộp NSNN 29,327 tỷ đồng

          * Kế hoạch SXKD năm 2023:
- Sản lượng sản xuất (CLK+XM) 2.044.633 Tấn
- Sản lượng tiêu thụ (CLK+XM) 1.249.153 Tấn
- Lợi nhuận trước thuế -16,307 tỷ đồng
- Nộp NSNN 33,292 tỷ đồng

7. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2022; Ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 80/BC-XMST ngày 12/06/2023 với 12.285.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành tiếp tục thực hiện Hợp đồng gia công xi măng VICEM Hải Phòng theo hợp đồng số 111/2019/HĐNT/XMST ngày 27/6/2019 và ký Phụ lục hợp đồng cho năm 2023, thực hiện quyết toán phụ lục hợp đồng gia công hàng năm theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hàng năm Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình triển khai, thực hiện công tác gia công xi măng Hải Phòng của năm kế hoạch và định hướng công tác gia công xi măng Hải Phòng năm tiếp theo.
8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình 20/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 28/03/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
11. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 06/06/2023 với 63.940.000 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Nam Khánh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua, yêu cầu công ty tiếp tục đổi mới công tác quản trị, điều hành trong sản xuất, tiêu thụ... nhằm tăng năng lực cạnh tranh, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục tối ưu hóa sản xuất trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giảm định mức tiêu hao, khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường. Tiếp tục triển khai chương trình kinh tế tuần hoàn hướng đến mục tiêu vì ngành xi măng không phát thải, tuần hoàn tự nhiên, tăng cường sử dụng chất thải từ các ngành công nghiệp khác (rác thải, bùn thải), tro, xỉ, thạch cao nhân tạo... để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên tái tạo (đá vôi, sét...). Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong việc số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ, nâng suất lao động, năng lực quản trị...

 


Ông Lê Nam Khánh - TV.HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam
 
Ông Trần Văn Toan - TV.HĐTV; Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.
 
Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại diện các cổ đông VICEM 

Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu ý kiến tại Đại hội và gửi lời cám ơn sâu sắc tới Tổng Công ty xi măng Việt Nam. Ông xin hứa trước Đại hội sẽ quyết tâm đưa Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tiếp tục phát triển hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo.

 

Tải các văn bản liên quan tại đây:
1. Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/BB-ĐHĐCĐTN năm 2023 
2. Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 09/NQ-ĐHĐCĐTN năm 2023