10:14 14/08/2017
Hội nghị Người lao động năm 2017

Ngày 28/3, Công ty CP Xi măng Sông Thao đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017 có các nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ SXKD năm 2016 và triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2017; kiểm điểm tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể và nội quy, quy chế của Công ty, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động trong năm 2016; thông qua Thỏa ước lao động tập thể 2017-2019; Thông qua Nội quy kỷ luật và trách nhiệm vật chất của Công ty theo quy định mới của Chính phủ và bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia Ban đối thoại định kỳ 2017.

Về phía Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao: đồng chí Phạm Văn Ân, Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; cùng sự hiện diện của các đồng chí UV HĐQT, UV Ban kiểm soát, các đồng chí trong Ban giám đốc, Thủ trưởng các phòng ban trong Công ty và 165 đại biểu được bầu tại các Hội nghị người lao động bộ phận, đại diện cho trên 500 CBCNV của Công ty về dự.Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2016 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Báo cáo đã chỉ rõ: Năm 2016 tuy có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Trong năm tập thể người lao động đã thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ động, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, nhưng bên cạnh những ưu điểm vẫn còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót.

Trong năm có hai thời điểm sản xuất không đủ đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Nguyên nhân: thời điểm cuối Quý II máy nghiền xi măng không đạt năng suất thiết kế do con lăn, bàn nghiền mòn làm suy giảm năng suất; thời điểm cuối tháng 12 máy đóng bao hoạt động không ổn định, năng suất thấp phải giảm sản lượng tiêu thụ do đã đến kỳ sửa chữa.

Việc đánh giá, lập kế hoạch sửa chữa một số thiết bị phức tạp như Ghi làm nguội, Con lăn gối đỡ lò, lọc bụi chưa phù hợp thực tế. Nguyên nhân do năng lực làm chủ các thiết bị này vẫn còn hạn chế.

Sửa chữa lớn ghi làm nguội, quạt khí thải chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong Quý 4 còn để phát sinh nhiều bụi, làm ảnh hưởng đến môi trường. Trong công tác kinh doanh, công tác quản lý thị trường vùng 2 Phú Thọ thời điểm Quý 2 chưa tốt, chậm xử lý tình huống trong kinh doanh dẫn đến mất thị phần. Chi phí bán hàng còn cao ở một số vùng thị trường.

Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã thường xuyên bám sát định hướng của lãnh đạo Tổng công ty và chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD trong năm. Dưới sự đồng lòng của CBCNV trong Công ty, kết quả SXKD năm 2016  đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận:
                             
                             - SX clinker đạt 745.476 tấn, đạt 105% so với KH và 120% so với cùng kỳ;

                             - SX xi măng đạt 925.868 tấn, đạt 102% so với KH và 109% so với cùng kỳ;

                             - Tiêu thụ XM đạt 930.897 tấn, đạt 102% so với KH và 108% so với cùng kỳ;

                             - Doanh thu đạt 876,55 tỷ, đạt 103% so với KH và 108% so với cùng kỳ;

                             - LN trước thuế ước đạt 31,41 tỷ, đạt 73% so với KH và 107% so với cùng kỳ;

                             - Nộp NSNN đạt 41,46 tỷ, đạt 107% so với KH và 84% so cùng kỳ;


Để có được kết quả trên, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó có giải pháp về phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tăng cường quản lý chi phí. Bên cạnh đó, Công ty luôn quam tâm thực hiện tốt các công việc về an sinh xã hội, công tác tổ chức đoàn thể; quan tâm đến sự phát triển và tiến bộ phụ nữ…

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2016, Công ty CP Xi măng Sông Thao xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 với mục tiêu cụ thể như sau: Duy trì hoạt động ổn định của nhà máy, phát huy năng suất lò nung đạt 100% CSTK; sản xuất xi măng đạt 100% CSTK; duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm; Kinh doanh linh hoạt, phấn đấu tăng trưởng xi măng đạt 5%; Đảm bảo thu nhập cho CBCNV Công ty cao hơn 5% so với năm 2016. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã xây dựng nhiều giải pháp, biện pháp trọng tâm trong công tác sản xuất, công tác kinh doanh, tiêu thụ, công tác đầu tư; công tác tài chính, quản trị và công tác tổ chức nhân sự.


Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Triệu Quang Công, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo của BCH Công đoàn về kiểm điểm tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể và nội quy, quy chế của Công ty, các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động trong năm 2016. Nhìn chung, BCH Công đoàn Công ty đã tham gia cùng chính quyền xây dụng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; tham gia tích cực cùng chính quyền đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, động viên người lao động tích cực tham gia các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn làm tốt công tác kiểm tra ATLĐ-PCCN theo định kỳ. Việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Trong công ty luôn xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định, tin cậy và đoàn kết. Công ty luôn lấy người lao động là trung tâm để thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan. Tất cả các quyền lợi của người lao động trong Công ty được đảm bảo theo Thỏa ước lao động và pháp luật về lao động.

  


Tại hội nghị lao động ở các công đoàn bộ phận, người lao động có một số ý kiến, đề xuất như: công tác tiền lương; công tác đào tạo; chế độ ăn ca, bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại... Các ý kiến này đều được đại diện người sử dụng lao động, Ban chấp hành Công đoàn và các phòng chức năng giải thích, trả lời cụ thể, thỏa đáng cho người lao động.
Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động thi đua trong toàn thể CBNCV, người lao động trong Công ty nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2017.