Thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm phụ gia trợ nghiền pvsx tháng 4 năm 2023
Thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm phụ gia trợ nghiền pvsx tháng 4 năm 2023
Thông báo kết quả lcncc gói dịch vụ đốt rác từ 01/4/2023 đến 30/6/2023
Thông báo kết quả lcncc gói dịch vụ đốt rác từ 01/4/2023 đến 30/6/2023
Thông báo kết quả LCNCC gói dịch vụ bảo vệ Vicem Sông Thao 1 năm từ 01/5/2023 đến 30/4/2024
Thông báo kết quả LCNCC gói dịch vụ bảo vệ Vicem Sông Thao 1 năm từ 01/5/2023 đến 30/4/2024
Thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm Dầu vành răng lò, dầu máy nén khí, dầu bôi trơn các loại pvsc 2023
Thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm Dầu vành răng lò, dầu máy nén khí, dầu bôi trơn các loại pvsc 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói vòng bi các loại pvsc năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói vòng bi các loại pvsc năm 2023