Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm sắt thép năm 2019
 Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm sắt thép năm 2019
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm mua vật tư lốp năm 2019
Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm Mua vật tư lốp năm 2019
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm mua vật tư đúc thép chịu mài mòn
 Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm mua vật tư đúc thép chịu mài mòn
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm mua vải máng, vải silicon + túi lọc bụi, xương túi lọc
 Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm: Mua vải máng, vải silicon + túi lọc bụi, xương túi lọc
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm vật tư que hàn
Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm vật tư que hàn
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm mua vật tư ống nối cút cong đường ống phun than và lò
Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm mua vật tư ống nối cút cong đường ống phun than và lò