16:26 30/08/2019
Văn bản pháp quy tháng 8/2019
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 8/2019:
1. Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2019)
Luật sửa đồi, bổ sung một số điều cùa Luật Kinh doanh bào hiểm. Luật Sở hữu trí tuệ.
2.Luật sổ 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020)
Luật Quản lý thuế.
3.Luật số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020)
Luật Kiến trúc.
4. Nghị định 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 16/9/2019)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7 2014 của Chính phủvề Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
5.Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 (Có hiệu lực ktừ ngày 15/8/2019).
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
6. Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019)
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
7. Nghị định 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019)
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
8. Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 ngày 17/6/2019.
Hợp nhất TT về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ- CP ngày 08/8/201 1 cùa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường.
9.  Nghị quyết 84/2019/QH14 ngày14/6/2019. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
10. Nghị quyết 80/2019/QH14 ngày 14/6/2019.Gỉa nhập cỏng uớc 98về áp dụng nguyên tắc của thương lượng tập thể.
11. Quyết định 861/QĐ - TTg ngày11/7/2019. Phê duyệt đềán “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoan 2019-2021”
12. Quyết định 626/QĐ-BXD ngày10/7/2019. Ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng.
13. Quyết định 1195-QĐ/UBKTTW ngày 11/6/2019.Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên.
14. Quyết định 777/QĐ - BHXH ngày 24/6/2019.Công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bào hiểm, xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
15. Quyết định 558/ỌĐ-BXD ngày21/6/2019.Công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.
16. Thông tư 10/2019/TT - BLĐTBXH ngày 28/6/2019 (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2019).Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.
17. Thông tư 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2019). Hưóng dẫn về chế độ báo cáo định kỳ.
18. Thông tư 31/2019/TT-BTC ngày15/6/2019.(Có hiệu lực thi hành kề từ ngày 25 tháng7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019).Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quảnlý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
19. Thông báo 249/TB-VPCP ngày17/7/2019. Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họpgiao ban Ban Chỉđạo Đổimới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhànước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ,giải pháp năm 6 tháng cuối năm 2019.
20. Thông tư 34/2019/TT-BTC ngày 11/6/2019 (Có hiệu lực từ ngày 29/7/2019).Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu vàquản lý sửdụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh  nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
21. Công ván 4329/TCHQ-TXNK ngày01/7/2019. Thuế xuất khẩu với mặt hàng xi măng xuất khẩu
22. Công văn 5733/VPCP-ĐMDN ngày28/6/2019. Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước năm 2019.

Tài liệu đính kèm tại đây: