14:01 07/09/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 9 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 9 năm 2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 09/2020:
 
1. Nghị định 98/2020/NĐ - CP ngày 26/8/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 15/10/2020 ). Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Nghị định 91/2020/NĐ - CP ngày 14/8/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 ). Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
3. Nghị định 90/2020/NĐ - CP ngày 13/8/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 20/8/2020 ). Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
4. Quyết định 1266/QĐ - TTg ngày 18/8/2020. Phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
5. Quyết định 1756/QĐ - BTNMT ngày 11/8/2020. Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Quyết định 19/2020/QĐ - UBND ngày 10/8/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 20/8/2020 ). Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
7. Thông tư 19/2020/TT - BCT ngày 14/8/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 27/9/2020 ). Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
8. Thông tư 77/2020/TT - BTC ngày 14/8/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 28/9/2020 ). Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 81/2020/NĐ - CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ - CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
9. Thông báo 306/TB - VPCP ngày 20/8/2020. Kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
10. Văn bản hợp nhất 08/VBHN - BTNMT năm 2020 ngày 07/8/2020. Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
11. Văn bản hơp nhất 07/VBHN - BTNMT ngày 07/8/2020. Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2020 và Nghị định 44/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
12. Văn bản hợp nhất 33/VBHN - BTC ngày 06/8/2020. Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Tài liệu đính kèm tại đây: