14:43 06/08/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 8 năm 2021

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 8/2021:

1. Nghị định số70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021).  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.
2. Thông tư số 58/TT-BTC ngày 12/7/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2021). Hướng dẫn một sốđiều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủvề chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.
3. Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 (Có hiệu lực ktừ ngày 01/9/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
4. Thông tư số 53/TT-BTC ngày 06/7/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 23/8/2021). Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
5. Thông tư số 06/TT-BXD ngày 30/6/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021). Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
6. Quyết định số 1405/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 (Cóhiệu lc kể từ ngàyký). Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
7. Quyết định số 844/QĐ-LĐTBXH ngày 23/7/2021(Có hiệu lực kể từ ngày ký). Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ lao động - thương binh và xã hội.
8. Quyết định số 688/QĐ-LĐTBXH ngày 12/7/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021). Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
9. Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ). Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗtrợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
10. Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 19/8/2021). Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Tài liệu đính kèm tại đây: