15:35 14/07/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 7 năm 2022

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 7/2022:
1. Văn bản số 3975/BKHĐT-QLĐT ngày 15/6/2022: đề nghị góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).
2. Luật số08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 (Cóhiệu lực kể từ ngày 01/01/2023).
Luật Kinh doanh bảo hiểm.
3. Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 07/2022/QH15.
4. Luật số 06/2022/QH15 ngày 16/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024). Luật Thi đua, khen thưởng, số 06/2022/QH15.
 5. Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTTTT 2022 ngày 07/6/2022. Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Bưu chính.
 6. Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022). Xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
7. Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 (Cóhiệu lực kể từ ngày 08/8/2022). Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
8. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022). Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.
9. Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 (Có hiện lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chửng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tải khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
10. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022). Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
11. Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.
12. Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2022). Mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
13. Thông tư số 09/2022/TT-BGTVT ngày 22/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022). Hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư và mẫu loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc ngành giao thông vận tải.
14. Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 27/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngàyký). Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngcác loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
15. Quyết định số 1401/QĐ-BTP ngày 21/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
16. Quyết định số 1310/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
17. Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp.
18. Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
19. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
20. Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 (Có hiệu lực kế từ ngày ký). Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình, xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
21. Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Tài liệu đính kèm tại đây: