10:46 16/06/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 6 năm 2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 6/2022:
1.Quyết định số 464/QĐ-BXD ngày 31/5/2022: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2022.
 2.Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 26/4/2022: Ban hành Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025.
3. Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội.
4. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022). Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
5. Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký  ban hành đến hết ngày 31/12/2022). Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.
6. Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
7. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTNMT 2022 ngày 16/5/2022. Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
8. Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022)Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
9. Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 (Cóhiệu lực kể từ ngày ký)Hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CT ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
10. Quyết định số 1247/QĐ-BTP ngày 30/5/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký)Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
11. Quyết định số 1188/QĐ-BHXH ngày 24/5/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký)Sữa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo.

Tài liệu đính kèm tại đây: