15:08 23/04/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 4 năm 2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 4 năm 2021
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 4/2021:
1. Quyết định số 234/QĐ-BXD ngày 11/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021.
2. Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
3. Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021). Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.
4. Nghị  định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
5. Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2021). Về Khu kinh tê - quốc phòng.
6. Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021).  Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.
7. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị  định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
8. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2021). Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
9. Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 03/5/2021) Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
10. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2021) Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
11. Quyết định số 338/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/3/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bõ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tài liệu đính kèm tại đây: