14:40 07/03/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 3 năm 2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 03/2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 03/2022:
1. Văn bản hợp nhất 02/VBHN- BCT ngày 08/02/2022. Hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.
2. Thông tư số 13/2022/TT-BTCngày 28/02/2022. Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.
3. Thông tư số 08/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022. Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2022). Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế trong toàn diện khu vực.
5. Thông tư số 10/2022/TT-BTC ngày 14/02/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày01/4/2022). Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước.
6. Thông tư số 08/2022/TT- BTC ngày 09/02/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022). Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.
7. Thông tư số 07/2022/TT- BTC ngày 09/02/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2022). Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sàn loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
8. Thông tư số 02/2022/TT- BTP ngày 08/02/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022). Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
9. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày08/02/2022. Đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
10. Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày15/02/2022. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây Dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.
11. Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022. Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
12. Quyết định số 87/QĐ-BXD ngày 24/02/2022 (Cóhiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022.
13. Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 (Cóhiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021.

Tài liệu đính kèm tại đây: