15:59 28/02/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 2 năm 2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 02/2022:
1. Luật số03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội.
2. Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
3. Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 (Có hiệu lực ktừ ngày ký). Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng.
4. Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022). Chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
5. Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 (Có hiệu lực ktừ ngày 15/3/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.
6. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022). Quy định về lệ phí trước bạ.
7. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
8. Thông tư số02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký) Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
9. Quyết định số 154/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Điều chỉnh kéo dài kỳ quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm xi măng đến khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.
10. Quyết định số67/QĐ-BNV ngày 29/01/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ năm2021.
11. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Tài liệu đính kèm tại đây: