11:20 14/12/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 12 năm 2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 12/2022:
1. Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2023). Đăng ký biện pháp bảo đảm.
2. Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 (hiệu lực kể từ ngày 15/01/2023). Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
3. Nghị định số96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 (Có hiện lực kể từ ngày01/12/2022). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
4. Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT ngày 14/11/2022. Hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.
5. Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 (Có hiệu lực từ ngày 01/12/2022). Ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT- BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
6. Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 (Có hiệu lực từ ngày 23/12/2022). Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
7. Chỉthị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022. Tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
8. Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký)về việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
9. Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025.
10. Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
11. Quyết định số 1158/QĐ-LĐTBXH ngày 28/11/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
12. Quyết định số 1026/QĐ-BXD ngày 08/11/2022 (Có hiệu lực ktừ ngày ký). Công bố danh mục và tài hiệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý.

Tài liệu đính kèm tại đây: