11:43 17/12/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 11 năm 2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 11 năm 2021
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 11/2021:
1. Luật số 02/2021/QH15 ngày 12/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, số 02/2021/QH15.
2. Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022). Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
3. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.
4. Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/ND-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ và Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP.
5. Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
6. Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Thông tư số 101/2021/TT-BTC ngày 17/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
8. Quyết định số 1330/QĐ-LĐTBX ngày 29/11/2021 (Có hiệu lực kể ngày ký). Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COV1D-19.     
9. Quyết định số 4741/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi bổ sung lĩnh vực đăng kiểm, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giao thông Vận tải và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa.
10. Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt Kế hoạch Quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn đoạn 2021 -2025.
11.  Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phổ Hạ Long đến năm 2040.
12. Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
 13. Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Chuyên đề số 05 "Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn Thành phố".
14. Quyết định 1881/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020.
15. Quyết định số 1212/QĐ-BXD ngày 05/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021­-2025 của Bộ Xây dựng.
16. Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021(Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025.
17. Nghị quyết số 08/2021/NQ-UBTVQH15 ngày 26/11/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2022). Giải thích khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự.
 
Tài liệu đính kèm tại đây: