16:08 24/11/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 10 năm 2021
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 10/2021:
1. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành). Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
2. Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
3. Quyết định số 1220/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
4. Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVLD-19.
5. Quyết định số 3503/QĐ-UB ngày 08/10/2021 (Có hiệu lực kề từ ngày ký). Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở kế hoạch và Đầu tư.
6. Quyết định số 1818/QĐ-BXD ngày 05/10/2021. Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hường bởi dịch bệnh COVID-19.
7. Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 01/10/2021. Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hường bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
8. Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 19/10/2021. Ban hành một số giài pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
9. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021. Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
10. Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tài liệu đính kèm tại đây: