16:15 09/06/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 06 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 06/2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 06/2020:

1. 
Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 (Có hiệu lực từ ngày 15/7/2020).Sửa đồi, bổ sung một số điều củaNghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.
2. Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 (Có hiệu lực từ ngày 15/7/2020).Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
3.Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 09/5/2020(Có hiệu lực từ ngày 01/7/2020). Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
4.Thông tư 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 (Có hiệu lực từ ngày 26/5/2020đến hết ngày 31/12/2020). Quy định mức thu, nộp phí, đăng ký ( xác nhận ) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.
5.Thông tư 37/2020/TT-BTC ngày 07/5/2020(Có hiệu lực từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).Mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
6.Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 (Có hiệu lực từ ngày 05/5/2020đến hết ngày 31/12/2020). Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.
7.Thông tư 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 ( Cóhiệu lực từ ngày 01/07/2020). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
 Tài liệu đính kèm tại đây: