11:34 11/05/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 05 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 05/2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 05/2020:

1.Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 (Có hiệu lực từ ngày 21/4/2020).Sửa đồi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn an toàn điện.
2.Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 (Có hiệu lực từ ngày 08/4/2020).Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
3.Thông tư 28/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 (Có hiệu lực từ ngày 02/6/2020). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực chứng khoán.
4.Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 (Có hiệu lực từ ngày 10/4/2020). Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sừ dụng nguồn vốn nhà nước.
5.Thông tư 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 (Có hiệu lực từ ngày 15/6/2020). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.
Tài liệu đính kèm tại đây: