14:22 07/04/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 04 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 04/2020:
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 04/2020:
 
1. Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 (hiệu lực từ ngày 15/5/2020). Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015
/NNĐ - CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đẩu tư.
2. Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 (Có hiệu lực từ ngày 10/5/2020). Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
3. Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày24/3/2020 (Có hiệu lực từ ngày 15/5/2020). Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh.
4. Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 (Có hiệu lực lừ ngày 01/05/2020). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
5. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 05/03/2020. Nghị định về công tác văn thư.
6. Quyết định 406/QĐ-BKHĐT ngày 16/3/2020. Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận lại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng dịch vụ cổng trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch vả Đầu tư.
7. Quyết định 402/ỌĐ-BKHĐT ngày 13/3/2020. Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
8. Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020. Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
9. Chỉ thị 02 CT-BXD ngày 19/3/2020. Phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2020 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Xây dựng.
10. Thông tư 14/2020 TT-BTC của Bộ tài chính ngày 18/3/2020 (Có hiệu lực từ ngày 19/3/2020). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127-2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Cov id-19.
11. Thông tư số: 01/2020/TT - BTP ngày 03/3/2020.  ( Có hiệu ỉực từ ngày 20/04/ 2020 ). Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Tài liệu đính kèm tại đây: