15:28 17/01/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 01 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 01/2023:
1. Văn bản số 1179/QĐ-BXD ngày 07/12/2022 của Bộ Xây dựng: Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.
2. Văn bản số 4712/BTP-VĐCXDPL ngày 28/11/2022 của Bộ Tư pháp: Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
3. Nghị định số 128/NĐ-CP ngày 30/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan văn hóa và quảng cáo.
4. Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BTC ngày 26/12/2022. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.
5. Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023). Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.
6. Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2023)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
7. Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2023). Quy định thời hạn bảo quản tài liệu.
8. Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT ngày 09/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2023). Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030.
9. Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát.
10. Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 06/12/2022. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.
11. Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
12. Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký ). Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.
13. Quyết định số 1363/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Xây dựng.
14. Quyết định số 1294/QĐ-BXD ngày 19/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.
15. Quyết định số 1285/QĐ-BXD ngày 16/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.
16. Quyết định số 3612/QĐ-BHXH ngày 09/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023). Quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.
17. Quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023). Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp.

Tài liệu đính kèm tại đây: