08:40 19/01/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 01 năm 2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 01 năm 2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 01/2022:

1. Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
2. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 (Có hiệu lực kế từ ngày 15/02/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngàỵ 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
3. Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2020 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
4. Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 (Có hiệu lực kế từ ngày 01/01/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.
5. Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021). Sửa đổi các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.
6. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
7. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
8. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
9. Nghị định số 110/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021). Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
10. Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2022). Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
11. Thông tư số 120/2021/TT-BTC 2021 ngày 24/12/2021 (Có hiệu lực kề từ ngày 01/01/2022). Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
12. Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2022). Quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.
13. Thông tư số 25/2021/TT-BCT ngày 20/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 07/02/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ trường Bộ Công Thương về việc Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
14. Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 (Có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày ban hành). Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.
 
15. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 (Có hiệu lực từ ngày 15/11/2021). Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
16. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2021). Quy định quy trình tiếp công dân.
17. Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021. Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
18. Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 08/12/2021. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021.
19. Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
20. Quyết định số 1427/QĐ-BXD ngày 30/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
21. Quyết định số 1412/QĐ-BXD ngày 28/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2030.
22. Quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 29/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.
23. Quyết định số 1393/QĐ-BXD ngày 24/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bô Xây dựng.
24. Quyết định số 1392/QĐ-BXD ngày 24/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng.
25. Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 24/12/2021 (Có hiệu lưc kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Xây dựng.
26. Quyết định, số 42/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022). Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.
27. Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021. (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ẩnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
28. Quyết định số 1985/QĐ-KTNN ngày 02/12/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch kiểm toán năm 2022.

Tài liệu đính kèm tại đây: