09:51 08/05/2023
Thông báo mời thẩm tra dự toán Thay thế nâng cấp hệ thống điều khiển DCS
Thông báo mời thẩm tra dự toán Thay thế nâng cấp hệ thống điều khiển DCS

Chi tiết tại đây