11:30 03/08/2023
Thông báo mời tham gia báo giá chi phí thực hiện tư vấn, kháoats thăm dò Dự án Mỏ caosilic Hoàng Cương
Thông báo mời tham gia báo giá chi phí thực hiện tư vấn, kháoats thăm dò Dự án Mỏ caosilic Hoàng Cương

Chi tiết tại đây