08:36 08/11/2022
Thông báo mời chào giá gói mua sắm thuê vận chuyển, xúc và vun đống Clinker, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất năm 2023
Thông báo mời chào giá gói mua sắm thuê vận chuyển, xúc và vun đống Clinker, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ sản xuất năm 2023
Chi tiết đính kèm