09:40 28/07/2021
Thông báo mời chào giá gói mua sắm: Kiểm tra các động cơ 06kV, kiểm tra máy biến áp lọc bụi tĩnh điện, thí nghiệm, kiểm định máy biến áp 6/0.4kv trạm S9, S10, hệ thống máy cắt 6KV, hệ thống chống sét van.
Thông báo mời chào giá gói mua sắm: Kiểm tra các động cơ 06kV, kiểm tra máy biến áp lọc bụi tĩnh điện, thí nghiệm, kiểm định máy biến áp 6/0.4kv trạm S9, S10, hệ thống máy cắt 6KV, hệ thống chống sét van.
Chi tại đhttp://www.ximangsongthao.com.vn/app/webroot/uploads/files/Th%C6%B0%20Ki%E1%BB%83m%20tra%20c%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%C6%A1%206KV%2C%20ki%E1%BB%83m%20tra%20m%C3%A1y%20bi%E1%BA%BFn%20%C3%A1p%20l%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%A5i%20t%C4%A9nh%20%C4%91i%E1%BB%87n.PDFây!