08:42 08/11/2022
Thông báo mời chào giá gói mua sắm dịch vụ đốt rác thải không nguy hại bằng thủ công làm nhiên liệu thay thế 03 tháng (Từ 01/01/2023 đến 31/03/2023) phục vụ sản xuất năm 2023
Thông báo mời chào giá gói mua sắm dịch vụ đốt rác thải không nguy hại bằng thủ công làm nhiên liệu thay thế 03 tháng (Từ 01/01/2023 đến 31/03/2023) phục vụ sản xuất năm 2023
Chi tiết đính kèm