10:13 24/10/2023
Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói mua sắm: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) Dự án: Tối ưu hóa sản xuất (nâng cấp công suất lò nung Nhà máy xi măng Vicem Sông Thao từ 2.500 tấn Clinker/ngày lên 2.900 tấn Clinker/ngày)...