09:54 10/06/2022
Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư sấy vành góp động cơ (lần 2)
Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư sấy vành góp động cơ ( lần 2 )

Tài liệu đính kèm tại đây: