16:21 11/08/2022
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm: Gạch chịu lửa kiềm tính vị trí khắc nghiệt năm 2022 (ký hiệu: XMST/2022/GKT)
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm: Gạch chịu lửa kiềm tính vị trí khắc nghiệt năm 2022 (ký hiệu: XMST/2022/GKT)

Chi tiết đại đây