11:41 11/08/2022
Thông báo kết quả LCNCC Mua gạch cao nhôm sử dụng cho lò nung clinker năm 2022 (ký hiệu: XMST/2022/GCN)
Thông báo kết quả LCNCC Mua gạch cao nhôm sử dụng cho lò nung clinker năm 2022 (ký hiệu: XMST/2022/GCN)

Chi tiết tai đây