10:26 27/07/2023
Thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm cải tạo sửa chữa kết cấu vách bao che — Nhà nghiên xi màng
Thông báo kết quả LCNCC gói mua sắm cải tạo sửa chữa kết cấu vách bao che — Nhà nghiên xi măng

Chi tiết tại đây