17:19 30/10/2023
Thông báo kết quả dịch vụ khắc phụ sự cố bục thủng ống khói khí thải thuộc hệ thống quạt 12/16.20
Thông báo kết quả dịch vụ khắc phụ sự cố bục thủng ống khói khí thải thuộc hệ thống quạt 12/16.20
Chi tiét tải đâ
y