14:18 23/10/2020
Bổ sung nội dung thư mời chào giá gói mua sắm Mua ống Lồng C2 phục vụ sửa chữa năm 2020 (ký hiệu: XMST/2020/XPP)
Bổ sung nội dung thư mời chào giá gói mua sắm Mua ống Lồng C2 phục vụ sửa chữa năm 2020 (ký hiệu: XMST/2020/XPP)

Chi tiết tại đây