Thông báo điều chỉnh danh mục vật tư dùng để sửa chữa máy X.RAY năm 2019
Thông báo điều chỉnh danh mục vật tư dùng để sửa chữa máy X.RAY năm 2019.
Thông báo: Sửa đổi Thư chào giá & Gia hạn thời gian mở chào giá Gói mua sắm: Gạch chịu lửa cao nhôm
Thông báo: Sửa đổi Thư chào giá & Gia hạn thời gian mở chào giá Gói mua sắm: Gạch chịu lửa cao...