16:21 08/11/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 11 năm 2022

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 11/2022:
1. Văn bản số 4504/BXD-PC ngày 05/10/2022 của Bộ Xây dựng: Tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022.
2. Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
3. Văn bản hợp nhất số24/VBHN-BTC ngày 24/10/2022. Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
4. Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT ngày 30/9/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2022. Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phí tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên  hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.
5. Thông tư số 20/TT-BKHĐT ngày 30/9/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2022). Quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.
6.  Quyết định số 926/QĐ-BXD ngày 25/10/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ). Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
7. Quyết định số 922/QĐ-BXD ngày 24/10/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ). Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng.
8. Quyết định số 861/QĐ-BXD ngày 04/10/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ).Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.
9. Quyết định số 858/QĐ-BXD ngày 30/09/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ). Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ xây dựng đến năm 2025.
10.Quyết định số 853/QĐ-BXD ngày 29/09/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ).Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và Thông báo số: 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân viên và người thu nhập thấp.
11. Quyết định số 843/QĐ-BXD ngày 27/09/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ).Ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022.
12. Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 05/09/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ).Ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng.
13. Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài nguyên và Môi trường.
14. Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2022).Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày  17/3/2014.

Tài liệu đính kèm tại đây: