10:43 06/09/2017
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 26/5/2017, tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Dự Đại hội, về phía Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD có Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD
 


Ông Nguyễn Ngọc Oanh - Đại diện cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam


Ông Phạm Quang Anh - Đại diện cổ đông Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

 

Tham dự đại hội còn có các đại biểu là cổ đông sáng lập: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) và Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, cùng các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.Ông Đoàn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ năm 2017


Ông Phạm Văn Ân - Tổng giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017


Ông Vũ Văn Nguyên - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016


Ông Bùi Văn Thành - Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

 

Đại hội đã nghe thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 của Công ty; Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Và các nội dung khác như: Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán; Thông qua: Tờ trình Về phân phối lợi nhuận năm 2016, mức chia thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát; Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình về kiện toàn nhân sự của HĐQT Công ty.
 


Các đại biểu dùng quyền biểu quyết thông qua nội dung các báo và nghị quyết Đại hội
 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh, năm 2017 là một năm khó khăn, Ông mong muốn Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần có các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, trong đó cần đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông đề nghị, năm 2017 và các năm tiếp theo, HĐQT và Ban giám đốc Công ty CP Xi măng Sông Thao cần phát huy sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa khắc phục các hạn chế tồn tại, đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD phát biểu tại Đại hội

 

Trong năm 2016 với nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất thực hiện công tác chỉ đạo điều hành của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Cụ thể:

- Sản lượng sản xuất:
            + Clinker:              745.476 tấn đạt 105% so với kế hoạch năm, bằng 120% so với cùng kỳ.

            + Xi măng:            925.868 tấn đạt 102% so với kế hoạch năm, bằng 109% so với cùng kỳ.
- Sản lượng tiêu thụ:
            + Clinker:              125.342 tấn đạt 239% so với kế hoạch năm, bằng 397% so với cùng kỳ.

            + Xi măng:            930.897 tấn đạt 102% so với kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ.
- Tổng doanh thu:            876,55 tỷ đồng đạt 103% so với kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế:  31,41 tỷ đồng đạt 73% so với kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ.
- Nộp ngân sách:             41,46 tỷ đồng đạt 107% so với kế hoạch năm, bằng 84% so với cùng kỳ.Ông Phạm Thành Duy - Thư ký HĐQT thông qua Nghị Quyết Đại hội
 

Tại Đại hội, Các cổ đông đã thông qua tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và thông qua Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đối với Ông Phạm Văn Ân kể từ ngày 31/5/2017; Thông qua Nghị quyết Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Thao đối với Ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 31/5/2017.Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty tại mặt Đại hội tặng hoa cám ơn những đóng góp lớn lao của Ông Phạm Văn Ân đối với Công ty cổ phần xi măng Sông Thao trong những năm qua. Chúc Ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi nhận nhiệm vụ mới được Tổng Công ty HUD giao cho. 


Ông Nguyễn Quang Huy phát biểu ý kiến tại Đại hội, Ông xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới những đóng góp lớn lao của Ông Phạm Văn Ân đối với con đường phát triển của Công ty. Ông xin hứa trước Đại hội sẽ kế tục sự nghiệp của Ông Phạm Văn Ân và quyết tâm đưa Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tiếp tục phát triển hơn nữa trong những chặng đường tiếp theo.


HĐQT Công ty tặng hoa chúc mừng Ông Nguyễn Quang Huy 

 

Một số hình ảnh khác tại Đại hội: